Lid Worden


Lidmaatschap
Seizoen 2016-2017
per maand / jaar
Peutergym
Turnen (recreatief)
Selectie (2 uur)
Acrogym (1,5 uur)
Bodyshape
€ 8,- / 96,-
€ 11,- / 132,-
€ 18,- / 216,-
€ 13,- / 156,-
€ 14,- / 168,-

KNGU-Bondscontributie 2017 

Deze contributie dragen wij af aan de KNGU en geldt voor alle leden die in januari lid zijn van onze vereniging.

De bondscontributie over 2017 bedraagt:

•    voor leden tot 16 jaar:           € 20,80
•    voor leden vanaf 16 jaar:       € 25,40

De KNGU-bondscontributie wordt per kwartaal, door middel van een automatische incasso bij alle leden apart in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Inschrijven
Bij Togido mag je twee keer gratis meedoen. Als je daarna nog even enthousiast bent en besluit ook lid te willen worden, dan kun je aan de trainster een inschrijfformulier vragen. Op dit inschrijfformulier staan tevens de voorwaarden, die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Het ingevulde inschrijfformulier kun je ook weer afgeven aan de trainster, maar ook inleveren op ons postadres.

Betalingen

De prijs van de contributie is per verenigingsjaar, deze loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Onze gymvereniging is aangesloten bij de KNGU bond. Alle leden zijn op collectieve basis via UNIVÉ Stad en Land verzekerd voor wettelijke Aansprakelijkheid en ongevallen. De KNGU betaalt voor de organisaties de BUMA-STEMRA-rechten voor het gebruik van muziek tijdens trainingen en demonstraties. Bovendien kunnen KNGU-leden deelnemen aan activiteiten en wedstrijden in alle disciplines op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso en is gebaseerd op 12 maandelijkse termijnen per jaar. Rond de 10e van de betreffende maand zal de contributie van uw rekening worden afgeschreven. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Bij aanmelding betaalt u eenmalig € 12,50 inschrijfkosten. De bondscontributie wordt eenmalig per jaar, in de maand januari, bij alle leden apart in rekening gebracht.

Wanbetaling leidt tot royement en tot ontzegging van de toegang tot de lessen.

Wedstrijdgeld selectieturnen

De kosten van inschrijving voor deelname aan wedstrijden betalen de deelnemende leden zelf. De trainster zorgt, in overleg met de deelnemende  leden, voor de opgave.

Het seizoen

Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Tijdens de (basis)school-vakanties en op feestdagen vinden er geen lessen / trainingen plaats.

Opzegging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 seizoen (dus tot 1 september). Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor opzegging ( uiterlijk 4 weken voor het einde van het seizoen schriftelijk (zie opzegformulier onder kopje downloads of per e-mail via info@togido-noordwolde.nl) wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd met een jaar en er zal dus een betaling van de volledige contributie voor het nieuwe seizoen plaatsvinden.

Tussentijds opzeggen ontheft u niet van de verplichting de contributie over het gehele jaar te voldoen. Mondelinge opzegging bij de leiding of het bestuur is dus niet mogelijk.

Uitzondering peutergym: bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd eindigt het lidmaatschap automatisch.

Overig

Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich bij de leiding afmelden als zij onverhoopt niet kunnen komen.Adv Primera

Gedurende het seizoen worden er kijklessen georganiseerd (deze dagen verneemt u van de leiding en staan op de website onder kopje agenda) zodat belangstellenden op de hoogte kunnen blijven van de vorderingen van de leerling(en). Tijdens de andere lessen is het, in het belang van leerling en leiding, niet toegestaan bij de les aanwezig te zijn.

Een maal per 2 jaar worden er clubkampioenschappen georganiseerd voor de gym-/ turngroepen.

Een maal per 2 jaar organiseren wij een Uitvoering voor alle groepen.